Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

HIPOTERAPIA W MOSZNEJ

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku zostali zaproszeni do Stadniny Koni w Mosznej. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z klas podstawowych i gimnazjum pod opieką pań: W. Werle, J. Babilec- Gingler, M. Wołczyk, A. Łojanek i M. Zerner uczestniczyły w zajęciach z hipoterapii.

Hipoterapia to jed­na z me­tod re­ha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­nych, swo­ją spe­cy­fi­kę za­wdzię­cza ko­nio­wi bio­rą­ce­mu udział w te­ra­pii. Terapeutyczne zajęcia na koniu uczą samodzielności, dostarczają wielozmysłowej stymulacji i stwarzają szansę zdobywania nowych doświadczeń życiowych. Podczas terapii dzieci wzmacniały mię­śnie grzbie­tu i brzu­cha, po­pra­wiały umiejętność kon­tro­li gło­wy i tu­ło­wia, kształ­to­wa­ły re­ak­cje obron­ne i rów­no­waż­ne, za­po­znawa­ły się ze ste­reo­ty­pem cho­du ludz­kie­go, po­pra­wiały ko­or­dy­na­cję wzro­ko­wo – ru­cho­wą, ćwi­czyły orien­ta­cję w sche­ma­cie  wła­sne­go cia­ła, orien­ta­cję prze­strzen­ną, usprawniały zmy­sł równowagi. Spotkanie  z dużym, pięknym, wrażliwym zwierzęciem w każdym z uczniów wzbudziło pozytywne emocje.  Dzieci z ogromną przyjemnością pokonywały własne ograniczenia. Kontakt ze zwierzęciem motywował je do pracy,  a umiejętności nabywane w opiekowaniu się, czy kierowaniu koniem podczas jazdy, budowały w nich poczucie własnej wartości. Instruktorzy jazdy konnej przygotowali również ciekawe atrakcje dla naszych podopiecznych. Były to między innymi zajęcia:  plastyczne, techniczne oraz gry i zabawy ruchowe, których tematem przewodnim był koń.

Tekst i foto:Agnieszka Łojanek

 

Zdjęcie 1

Zdjęcie 1


Zdjęcie 2

Zdjęcie 2


Zdjęcie 3

Zdjęcie 3


Zdjęcie 4

Zdjęcie 4

Publikacja: Czwartek, 9 Listopada 2017r. Godzina: 09:10. Wejść: 234.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności