Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA NA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY.

Zarząd Powiatu w Prudniku na podstawie art. 25b, art. 28 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), - ogłasza, że w Starostwie Powiatowym w Prudniku ul. Kościuszki 76 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu w Prudniku na podstawie art. 25b, art. 28 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), - ogłasza, że w Starostwie Powiatowym w Prudniku ul. Kościuszki 76 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w celu zbycia niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w Głogówku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 303, mapa 3, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr OP1P/00041980/8. Nieruchomość jest zabudowana wolnostojącym obiektem wykorzystywanym na potrzeby Domu Dziecka w Głogówku o powierzchni użytkowej 1325,00 m2. Na działce zlokalizowany jest także obiekt mieszkaniowo-garażowy o powierzchni użytkowej 195,00 m2 oraz obiekt elektroenergetyczny – stacja transformatorowa. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Głogówku. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży prawo trwałego zarządu zostanie wygaszone w drodze decyzji administracyjnej zarządu powiatu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek teren jest oznaczony symbolem C2/16/TMB – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu zostanie sporządzony protokół z przetargu oraz protokół uzgodnień w formie aktu notarialnego. Zapłata ceny sprzedaży oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży będzie wymagana przed sporządzeniem protokołu uzgodnień w formie aktu notarialnego. Tytułem zabezpieczenia wpłaconej kwoty, w razie niezawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości, Powiat Prudnicki w protokole uzgodnień sporządzonym w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc podda się egzekucji wprost z aktu notarialnego do wysokości wpłaconej kwoty, bez odsetek. Sporządzenie protokołu uzgodnień w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie miesiąca od rozstrzygnięcia przetargu. Do zawiadomienia o terminie zawarcia umowy sprzedaży, zastosowanie będzie miał art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do dnia 31-12-2019 roku. W spawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu cywilnego. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie stanowi przedmiotu roszczeń czy zobowiązań. 

Cena wywoławcza wynosi 2166000,00 brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11.05.2018 r. w kasie Starostwa lub na konto Bank Spółdzielczy w Prudniku Nr 34 8905 0000 2000 0000 0202 0006. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej co stanowi: 216600,00 zł. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Starostwa. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Niewykorzystane wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni po przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy i terminowego uregulowania ceny sprzedaży.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo
w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. W przypadku spadkobierców osób wymienionych w zaświadczeniu lub decyzji należy dołączyć oryginał sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 2 lub art. 3 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oryginał zaświadczenia lub decyzji przedłożonej przez uczestnika przetargu, który:

 1. wygrał przetarg - pozostaje w dyspozycji Starosty Prudnickiego do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży na zaświadczeniu lub decyzji zostanie umieszczona stosowna klauzula potwierdzająca realizację uprawnienia. 
 2. nie wygrał przetargu - zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

W pozostałych sprawach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2042 z późn. zm.).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 21660,00 zł.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w przetargu ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy – protokołu uzgodnień w formie aktu notarialnego. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na konto Starostwa Powiatowego w Prudniku. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.

Koszty notarialne i koszty wieczystoksięgowe a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w całości ponosi Nabywca. Koszty całkowite zostaną podane w dniu przetargu przez komisję przetargową.

Starosta Prudnicki zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Uczestnicy przetargu winni legitymować się: osoby fizyczne - dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; osoby prawne – aktualnym wypisem z właściwego rejestru oraz posiadać zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, posiadać dowód wpłaty wadium, pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu w procedurze przetargowej. Dopuszcza się udziału w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. Osoby pozostające we wspólnocie majątkowej małżeńskiej winny przystąpić do przetargu z współmałżonkiem lub przedłożyć zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości z notarialnie poświadczonych podpisem. Starosta Prudnicki zawiadomi osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami,: tel. 77 436 22 10.

Publikacja: Wtorek, 27 Lutego 2018r. Godzina: 10:05. Wejść: 342.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności