Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON

Zarząd Powiatu w dniu 25 marca 2019 r. uchwalił zasady udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Podstawa prawna.
§ 1. Niniejszy akt wraz z załącznikami został opracowany na podstawie:
1) Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2018 poz. 511 z późn. zm.).
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz.926).
3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).
4) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).
5) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2017r. poz. 1061 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne.
§ 2 Ilekroć w niniejszych procedurach mowa jest o:
1) Barierach architektonicznych – oznacza to wszelkie utrudnienia występujące w budynku lub jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
2) Barierach technicznych – oznacza to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w życiu społecznym.
3) Barierach w komunikowaniu się – oznacza to bariery uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
4) Kompletnym wniosku – oznacza to wniosek zawierający wszystkie wymagane informacje wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
5) Kryterium dochodowe - należy przez to rozumieć kwotę nie przekraczającą:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
6) Organizacji kultury – oznacza to działalność kulturową polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność ta może być również prowadzona w formie klubów, świetlic, domów kultury i bibliotek. W zakres tego pojęcia wchodzą: widowiska, akcje oświatowe, rozrywkowe oraz imprezy artystyczne lub rozrywkowe.
7) Organizacji rekreacji – oznacza to formę aktywności umysłowej lub fizycznej, podejmowaną poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Rekreacja ma najczęściej charakter dobrowolny i stosowana jest w celu odpoczynku i rozrywki. 
Jej formy wynikają głównie z typu zainteresowań i miejsca pobytu człowieka.
8) Organizacji sportu – oznacza to formę aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych indywidualnie lub zbiorowo według reguł umownych.
9) Organizacji turystyki – oznacza to zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.
10) Osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę posiadającą orzeczenie o zaliczeniu do:
a) znacznego, umiarkowanego, lekkiego stopnia niepełnosprawności,
b) osób niepełnosprawnych – dotyczy osób przed ukończeniem 16 roku życia,
c) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy - wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d) niezdolności do samodzielnej egzystencji - wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
e) zaliczeniu do I, II, III grupy inwalidów - wydane przez ZUS przed dniem 1 stycznia 1998r.,
f) stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - wydane przez KRUS przed dniem 1 stycznia 1998 r.
11) PFRON – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12) Przeciętnym miesięcznym dochodzie – oznacza to przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony na kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
13) Przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.).
14) Przedmiotach ortopedycznych i środkach pomocniczych – oznacza to przedmioty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie (Dz. U. z 2018 poz. 281).
15) Sprzęcie rehabilitacyjnym – oznacza to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
16) Turnusie rehabilitacyjnym – oznacza to zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
17) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć:
a) osobę niepełnosprawną, której dotyczy wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON,
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych: w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 
18) Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.
19) Zadania – realizowane ze środków PFRON określone w uchwale Rady Powiatu.
20) Zespół ds. Rozpatrywania Wniosków Osób Niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Kierownika PCPR, celem zaopiniowana wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.

III. Sposób rozpatrywania wniosków.
§ 3.1. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek wraz z określonymi w nim załącznikami.
2. Wniosek w imieniu Wnioskodawcy może złożyć przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik.
3. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje Wnioskodawcę o występujących uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich 
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Podczas rozpatrywania wniosku bierze się pod uwagę związek wnioskowanego przedmiotu z rodzajem niepełnosprawności Wnioskodawcy, zasadność wniosku oraz dochody Wnioskodawcy.
5. W przypadku stwierdzenia wątpliwości co do zawartych we wniosku danych, a w szczególności dotyczących wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, PCPR może wezwać Wnioskodawcę do złożenia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, stosownych wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
6. Wnioski rozpatrywane są przez PCPR po złożeniu kompletnego wniosku.
7. PCPR informuje Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.
8. O kolejności uzyskania dofinansowania rozstrzyga data wpływu kompletnego wniosku oraz Zespół ds. Rozpatrywania Wniosków Osób Niepełnosprawnych, przy akceptacji Kierownika PCPR.
9. Każdorazowo kwotę dofinansowania proponuje Zespół ds. Rozpatrywania Wniosków Osób Niepełnosprawnych.
10. Ostateczną decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosku podejmuje Kierownik PCPR, a realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych.
11. PCPR powiadamia Wnioskodawcę pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.
12. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do Wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną.
13. W przypadku śmierci Wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
14. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca posiada zaległości wobec PFRON lub PCPR albo w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.
15. Wnioski można składać przez cały rok w siedzibie PCPR. Formularze wniosków dostępne są w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej urzędu: www.pcpr-prudnik.pl

IV. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
§ 4.1. O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne nieprzekraczające kryterium dochodowego.
2. Wysokość dofinansowania na poszczególne stopnie niepełnosprawności jest wyliczane kwartalnie na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. 
3. O dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ubiegać się mogą:
1) dzieci i młodzież ucząca się i niepracująca do 24 roku życia bez względu na stopień niepełnosprawności,
2) dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym.
4. Na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przekazanymi przez PFRON na realizację zadań przyjęto zasadę przyznawania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. 
§ 5. Pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne posiadające znaczny i umiarkowany stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które nigdy wcześniej nie otrzymały dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

V. Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
§ 6.1. O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne nieprzekraczające kryterium dochodowego.
2. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi – do wysokości kwoty przyznanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia z wyłączeniem dofinansowania do wózków inwalidzkich, w przypadku których dofinansowanie może wynieść do 150 % limitu refundacji NFZ. 
3. Dofinansowane ze środków PFRON mogą być tylko przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które zostały zatwierdzone i zrefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
4. W 2019 r. będą rozpatrywane wnioski zawierające faktury potwierdzające zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych z 2019 roku oraz z 2018 roku. W kolejnych latach wnioski zawierające faktury będą rozpatrywane analogicznie.

VI. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
§ 7.1. O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli: 
1) przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kryterium dochodowego,
2) zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
2. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, z zastrzeżeniem, iż maksymalne dofinansowanie do:
1) roweru rehabilitacyjnego stacjonarnego – 700,00 zł;
2) łóżka rehabilitacyjnego – 1.200,00 zł
3) roweru trójkołowego bez napędu elektrycznego – 1.000,00 zł.
3. Rowery trójkołowe o napędzie elektrycznym nie będą dofinansowywane ze środków PFRON.
4. W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup innych przedmiotów i urządzeń z zakresu sprzętu rehabilitacyjnego, nie wymienionych, jednakże wskazanych przez lekarza specjalistę. 
5. Podstawę dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego stanowi umowa.
6. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

VII. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych.
§ 8.1. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:
1) które mają problemy w poruszaniu się,
2) jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku, w którym stale zamieszkują na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.
2. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 % kosztów zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 
3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
4. Przykładowy zakres robót i rodzaje urządzeń, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON: 
1) budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego dostęp do lokalu;
2) zakup, montaż urządzenia do transportu pionowego (windy, platformy, wyciągi schodowe, inne urządzenia do transportu pionowego); koszt dofinansowania będzie wynikać z przedstawionego kosztorysu lub faktury proforma;
3) zakup gąsienicowych transporterów schodowych;
4) dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej tzn.:
a) zakup, montaż poręczy i uchwytów,
b) zakup, montaż urządzeń sanitarnych,
c) zakup, ułożenie nawierzchni antypoślizgowej,
d) zakup, ułożenie płytek ściennych w miejscu montażu urządzeń sanitarnych.
5. Nie dofinansuje się ze środków PFRON robót budowlano – instalacyjnych. 
6. Ustala się, że w uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup innych przedmiotów i urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych, nie wymienionych w powyższym katalogu. Każdy z tych przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie.

VIII. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, likwidacji barier technicznych. 
§ 9.1. Likwidacja barier technicznych polega na usunięciu wszelkich utrudnień wynikających z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
2. Z dofinansowania do likwidacji barier technicznych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub wyjątkowo umiarkowanym na wyraźne zalecenie lekarza specjalisty uzasadniające konieczność zakupu takiego sprzętu.
3. Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 95 % kosztów zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, natomiast pozostałe koszty stanowią udział własny Wnioskodawcy.
4. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
5. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskał odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
6. Ustala się wykaz urządzeń i usług związanych z konkretną niepełnosprawnością, jakie mogą być w szczególności objęte dofinansowaniem do likwidacji barier technicznych ze środków PFRON:
1) szyny teleskopowe,
2) podnośnik ( m.in. transportowo – kąpielowy, wannowy, itp.),
3) wózek toaletowo - prysznicowy,
4) krzesło toaletowo - prysznicowe,
5) leżak kąpielowy,
6) nasadka toaletowa,
7) ławka wannowa z oparciem, wgłębna do wanny itp.,
8) siodełko prysznicowe.
7. W zależności od indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej i w uzasadnionych przypadkach, dofinansowania ze środków PFRON mogą byś objęte zakupy urządzeń z zakresu barier nie wymienionych w ust. 6.
8. Podpisanie umowy o dofinansowanie jednej z barier nie wyklucza starania się o dofinansowanie do likwidacji pozostałych barier przez tego samego Wnioskodawcę.

IX. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu się.
§ 10.1. Realizacja zadania powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej kontakty z otoczeniem poprzez swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
2. Dofinansowanie do zakupu ze środków PFRON sprzętu z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się mogą otrzymać w szczególności osoby niepełnosprawne:
1) dzieci i młodzież ucząca się: 
a) niepełnosprawna ruchowo, w szczególności mająca indywidualny tok nauczania, 
b) z upośledzeniem umysłowym minimum w stopniu umiarkowanym, 
c) głuchoniema w stopniu znacznym, a w stopniu umiarkowanym wtedy, kiedy używanie aparatu słuchowego uniemożliwia kontakt z otoczeniem,
d) z autyzmem,
e) mająca trudność w porozumiewaniu się, 
f) posiadająca w orzeczeniu symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O. 
2) osoby w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia , mężczyźni do 65 roku życia): 
a) niepełnosprawne z orzeczeniem o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, poruszające się na wózku inwalidzkim, mające problemy z poruszaniem się, niewidzące, niedowidzące lub zamieszkujące samotnie (jeżeli charakter schorzenia uzasadnia takie dofinansowanie - zaświadczenie lekarza specjalisty);
b) w przypadku osób głuchoniemych lub niedosłyszących, osoby niepełnosprawne o uszkodzeniu słuchu w stopniu co najmniej umiarkowanym, a w stopniu lekkim tylko wtedy, kiedy używanie aparatu słuchowego uniemożliwia kontaktu z otoczeniem (na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty).
3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia musi być wystawione przez lekarza specjalistę.
4. Wskazana jest opinia psychologa lub pedagoga szkolnego stwierdzającego zasadność dofinansowania w przypadku dzieci i młodzieży.
5. W uzasadnionych przypadkach można odmówić dofinansowania do likwidacji barier 
w komunikowaniu się osobom, których członkowie wspólnego gospodarstwa domowego 
w danym roku otrzymali dofinansowanie do zakupu komputera ze środków PFRON.
6. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie do zakupu komputera ze środków PFRON.
7. Wykaz sprzętu/urządzeń, które mogą zostać dofinansowane ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się obejmuje:
1) zakup komputera z podstawowym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem,
2) zakup specjalistycznego oprogramowania,
3) zakup programów edukacyjnych,
4) zakup telefonu głośnomówiącego.
8. W zależności od indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej i w uzasadnionych przypadkach, dofinansowania ze środków PFRON mogą byś objęte zakupy urządzeń z zakresu barier nie wymienionych w ust. 7.
9. Wysokość dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego wynosić będzie do 95% wartości, nie więcej jednak niż 1.500,00 zł. brutto, natomiast pozostałe koszty stanowią udział własny Wnioskodawcy.
10. W przypadku konieczności zakupu specjalistycznego oprogramowania, jeśli są wskazania np. lekarza specjalisty, logopedy - wysokość dofinansowania wynosić będzie do 60% wartości zakupu, nie więcej jednak niż 1000 zł brutto.
11. Podpisanie umowy o dofinansowanie likwidacji jednej z barier nie wyklucza starania się o dofinansowanie do likwidacji pozostałych barier przez tego samego Wnioskodawcę.

X. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do usługi tłumacza migowego.
§ 11.1. Dofinansowanie do usługi tłumacza migowego przysługuje osobie niepełnosprawnej posiadającej w orzeczeniu o niepełnosprawności symbol przyczyny 03-L, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także jeżeli realizacja tych usług umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. 
2. O dofinansowanie ze środków PFRON do ww. usługi mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których dochód na jedna osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego. 
3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
4. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
5. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie do usługi tłumacza migowego w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.
6. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczania określa umowa zawarta pomiędzy Starostą Prudnickim, a Wnioskodawcą.

XI. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
§ 12.1.O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
2. Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
3. Wysokość dofinansowania do organizacji sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych może wynosić do 60% kosztów zadania.
4. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez Starostę Prudnickiego z Wnioskodawcą.

XII. Sprawozdawczość.
§ 13.1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszych zasad prowadzony będzie przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 
2. Sprawozdanie z wykonania w/w zadań zostanie sporządzone i przedłożone Zarządowi Powiatu w terminie do końca lutego roku następnego po roku realizacji zadania. 

logo

logo

Publikacja: Środa, 3 Kwietnia 2019r. Godzina: 11:29. Wejść: 281.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności