Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

9 i 13 września uczniowie naszego Ośrodka z klas IV-V-VI, ZET Ag, ZET A i B wraz z opiekunkami p. J. Babilec-Gingler, p. A. Zakowicz, p. A. Łojanek, p. A. Prątnicką, p. M. Ligenzą oraz p. B Cebulą uczestniczyli w zajęciach z hipoterapii w Mosznej w ramach współpracy z działającą tam Stadniną Koni.

Hipoterapia to jedna z form „rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie”, do której wykorzystuje się konia jako współterapeutę. Dla wielu osób na­wią­za­nie więzi z ko­niem wspo­maga roz­wój samodzielności i wzmac­nia po­czu­cie wła­snej war­to­ści. Aby tak się stało każdy uczeń, uczestniczący w terapii, miał swojego opiekuna-instruktora, który czuwał, by wszystkie zadania były wykonane bezpiecznie, prawidłowo i z uśmiechem na twarzy. Ten wspólnie spędzony czas pozwolił naszym podopiecznym poznać nową formę zajęć, natomiast kursantom poznać specyfikę pracy z osobami  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Czytając o roli konia jaką pełni on jako współterapeuta nazywany jest m.in. „uni­wer­sal­nym sta­no­wi­skiem te­ra­peu­tycz­nym ponieważ może za­stę­po­wać ma­te­rac (sze­roki zad), terapeutyczną piłkę, lub wa­łek (kłoda), klin (szyja), bądź dra­binkę do pod­cią­ga­nia (grzywa). Idąc stę­pem wpro­wa­dza pa­cjenta le­żą­cego na nim na brzu­chu – w ru­chy zbli­żone do peł­za­nia, pa­cjenta opar­tego na łok­ciach i ko­la­nach – w ru­chy zbli­żone do czwo­ra­ko­wa­nia, pa­cjenta siedzą­cego – w ru­chy zbli­żone do cho­dze­nia. Nie ma in­nego „przy­rządu”, który byłby tak uni­wer­salny. Siedząc na ko­niu ła­twiej opa­no­wać po­ję­cia prze­strzenne, sche­mat wła­snego ciała, na­uczyć się li­czyć do czte­rech (pa­trz nogi ko­nia), wy­ma­wiać trudne gło­ski i wy­razy.”

Niektóre z tych ćwiczeń uczniowie próbowali wykonać pod czujnym okiem hipoterapeutów.

Po zajęciach wróciliśmy do szkoły pełni wrażeń i bardzo radośni. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie nam dane tam pojechać i ponownie uczestniczyć w tego rodzaju lekcji.

Tekst : Anna Zakowicz

Foto: A. Zakowicz, A. Prątnicka

               

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ;   

               

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ;          

               

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ;          

               

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ;                 

               

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ;          

               

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ;          

               

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

               

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

               

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

               

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

ZAJĘCIA HIPOTERAPII W MOSZNEJ

Publikacja: Środa, 28 Września 2016r. Godzina: 10:09. Wejść: 1332.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności