Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza rejestracja motocykla, motoroweru, sprowadzonych z zagranicy

Kategoria: Wymagane dokumenty:

Opis:

 • wniosek (złożony na formularzu dostępnym w każdym Wydziale Komunikacji lub do pobrania poniżej),
 • dowód własności pojazdu (umowa, faktura, inne),
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, (w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE ) lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą ( w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa niebędącego państwem członkowskim ),
 • tablica rejestracyjna (w przypadku braku stosowne oświadczenie w tej sprawie ),
 • świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe,
 • dowód odprawy celnej przewozowej, jeżeli pojazd sprowadzony jest z państwa niebędącego państwem członkowskim, który, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami może być zastąpiony adnotacją na dowodzie własności pojazdu , określającą datę i numer dokumentu odprawy celnej przywozowej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa Członkowskiego UE, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego (szczegóły dot. okresowych badań technicznych w rubryce
 • DODATKOWE INFORMACJE - UWAGA
 • dodatkowe badania techniczne pojazdu ( w przypadku braku identyfikacji lub danych niezbędnych do rejestracji pojazdu lub jeżeli z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska ),
 • potwierdzenie wniesienia opłat,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych : zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa cywilna spółki, dowody osobiste (w tym przypadku pojazd będzie rejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 

Kategoria: Opłaty oraz forma płatności:

Opis:

120,00 zł (motocykl), 110.00 zł (motorower)

 

Gotówką w kasie Starostwa lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001 Bank Spółdzielczy w Prudniku (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

 

Kategoria: Inne opłaty oraz forma płatności:

Opis:

Opłata skarbowa: 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

 

Kategoria: Dodatkowe informacje:

Opis:

Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu lub poniżej.

 

Uwaga:

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. Wyjątek stanowi dowód rejestracyjny pojazdu z krajów UE, który generalnie nie podlega tłumaczeniu, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie oraz niestandardowych zapisków, skreśleń i adnotacji przy tych skreśleniach.

 

Wszystkie załączniki do wniosku należy przedłożyć w oryginale.

 

Kategoria: Pliki do pobrania:

Opis:

PDFWniosek o rejestrację.pdf (135,17KB)

PDFWniosek o rejestrację.pdf (135,17KB)