Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Kategoria:

Opis:

Komórka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 00
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 z późn.zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.Nr.38 poz.454)
  3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty z późń. zm.
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz. U. 200r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.).
Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony wniosek P oraz w zależności od zamawianych materiałów wnioski P1 do P8.
Opłaty:
Pobranie opłaty następuje przed wydaniem dokumentów zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 z późn.zm.) . Podstawą pobrania opłaty jest - dokument obliczenia opłaty.
Forma płatności
Do 7 dni.
Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów z zasobu lub wysokości należnej opłaty Starosta wydaje decyzję administracyjną. Organem wyższego stopnia jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu.
Pliki do bobrania: