Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr WND-RPOP.05.01.01-16-005/08 "Modernizacja bazy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego"

Brak opisu obrazka
 

Powiat Prudnicki informuje o zakończeniu z dniem 30 listopada 2009 r. realizacji Projektu nr WND-RPOP.05.01.01-16-005/08 "Modernizacja bazy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego" zgodnie z umową nr RPOP.05.01.01-16-005/08-00 z dnia 26 lutego 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Celem ogólnym projektu było polepszenie jakości kształcenia wraz z dostosowaniem oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w Powiecie Prudnickim.

Celem szczegółowym projektu było:

  • polepszenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku oraz stworzenie bazy na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku,
  • polepszenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku oraz stworzenie bazy na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego w Prudniku.

Przedmiotem projektu była przebudowa dwóch budynków oświatowych: przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku oraz przy ul. Gimnazjalnej 1 w Prudniku. Obiekty dostosowano w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Baza dydaktyczna Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego obejmuje pracownie do obróbki ręcznej, pracownie komputerowe - handlowe, salę wykładową - mechaniczną oraz inne sale dydaktyczne, które służyć będą uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku do praktycznej nauki zawodu w zawodach: mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz, krawiec, sprzedawca oraz w zawodach - technik ekonomista, technik handlowiec i technik administracji.

Zakupiono meble i wyposażenie oraz sprzęt komputerowy, multimedialny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej: wiertarki kolumnowe, wiertarki stołowe, wiertarko-narzynarki stołowe, szlifierki dwutarczowe, nożyce dźwigniowe, stoły ślusarskie, imadła, prasy, prasy wyciskające oraz wózki widłowe.

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku organizować będzie kursy i szkolenia dla osób pragnących podnieść bądź uzyskać nowe kwalifikacje. Zależnie od potrzeb rynku pracy organizowane będą kursy w zawodach: sprzedawca, magazynier, operator wózków widłowych, operator obróbki skrawaniem, a także kursy spawania, obsługi komputera, kroju i szycia, księgowości, marketingu i zarządzania małą firmą.

W budynku działać będzie także Uniwersytet III Wieku, który prowadzi kształcenie ustawiczne dla mieszkańców Powiatu Prudnickiego.

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
ul. Prężyńska 3-5-7
48-200 Prudnik

 

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka
 

Baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Ustawicznego obejmuje sale dydaktyczne, multimedialną bibliotekę szkolną, pracownie nauczania języków obcych oraz pracownie komputerowe.

W pracowniach odbywać się będą zajęcia językowe, informatyczne, zajęcia dydaktyczne dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz doradztwa zawodowego.

Dodatkowo z pracowni zajęć dydaktycznych korzystać będą słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku.

W ramach projektu zakupiono meble i wyposażenie oraz sprzęt komputerowy i multimedialny.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Prudniku organizować będzie kursy i szkolenia dla osób pragnących podnieść bądź uzyskać nowe kwalifikacje. Zależnie od potrzeb rynku pracy organizowane będą kursy obsługi komputera i programów komputerowych, użytkowych i Internetu, kursy językowe, podstaw przedsiębiorczości.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Prudniku
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Gimnazjalna 1
48-200 Prudnik

 

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka
 

Całkowita wartość projektu: 2 262 186,30 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 2 088 535,48 zł
Całkowite wydatki niekwalifikowane projektu: 173 650,82 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 775 255,15 zł
Wkład własny ze środków budżetu Powiatu: 486 931,15 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. "Inwestujemy w Twoją przyszłość".