Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr POKL.09.01.02-16-112/10-00 "Wyrównywanie różnic edukacyjnych w szkołach podstawowych specjalnych Powiatu Prudnickiego"

Brak opisu obrazka
 

W dniu 24 czerwca 2011 r. Powiat Prudnicki zakończył realizację projektu pn. "Wyrównywanie różnic edukacyjnych w szkołach podstawowych specjalnych Powiatu Prudnickiego", realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową Nr POKL.09.01.02-16-112/10-00.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia w klasach I-III szkół podstawowych specjalnych obejmującą:

  1. organizację zajęć pozalekcyjnych zwiększających kompetencje kluczowe, zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, terapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.
  2. doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej w Prudniku i Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Głogówku w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęty służące terapii uczniów.

Wsparciem objętych zostało łącznie 13 uczniów z dwóch szkół podstawowych specjalnych Powiatu Prudnickiego - Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku i Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głogówku.

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2010/2011. Jego wartość wyniosła 60 000,00 zł. Zadania projektu obejmowały sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych przyczyniających się do rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych, zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, terapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, a także zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla obu szkół.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja